Våra metoder

Hur Elsa fungerar

Genom att svara på en serie enkla frågor, specialanpassade för filmproduktion, får du en beräkning på koldioxidutsläppen för din planerade film. Du kan under testets gång ändra på olika faktorer för att direkt se vad det gör för skillnad för filmens sammanlagda avtryck. Kalkylatorn fungerar på de flesta plattformar och ditt resultat visualiseras på flera intressanta sätt. Du kan sedan  exportera resultaten för flera olika format och ändamål, till exempel  som visualiseringar för sociala medier eller kalkyldokument till finansiärer och distributörer.

 

Hur vi har räknat

Till grund för klimatkalkylatorn Elsa ligger en livscykelanalys (LCA) av SKH:s examensfilmer 2021.  LCA är en metod för bedömning av miljöpåverkan av en produkt eller tjänsts hela livscykel: råvaruutvinning, tillverkning, distribution, användning och avfallshantering. I detta projekt beräknades endast påverkan på global uppvärmning. Utifrån analysen av examensfilmerna avgjordes vilka aspekter som var relevanta att ha med, passande data togs fram ur vetenskapliga databaser och sammanställdes i en excel-baserad kalkylator. Eftersom filmprojekten kan skilja sig mycket åt gällande  resursanvändning, och för att vara relevant för en bredare typ av filmproduktioner har även data och utsläppskategorier från tidigare klimatberäkningar inom filmproduktion tagits i beaktande. Utförligare information om avgränsningar och referenser finns att tillgå i vår tips-sektion och i vår metodrapport ovan.

Konstnärlig metod

Idén till Elsa utvecklades och realiseras genom det konstnärliga forskningsprojektet Klimat-rättvist Världande, där performativa  berättelsevärldar vävs samman med högskolans administrativa verklighet. En lång process med flera transdiciplinära samarbeten, från livscykelanalys till programmering av klimatkalkylator, till grafisk formgivning, webutveckling och interaktionsdesign ledde fram till det tillgängliga och användarvänliga verktyg Elsa är idag. Läs mer om de konstnärliga processerna och metoderna bakom Elsa på Research Catalogue (sida under uppbyggnad)

Design metod

ord från designteamet

”Vi har vidareutvecklat den första onlineversionen av kalkylatorn Elsa.film från den excel-baserade kalkylatorn, en kreativ process där ömsesidigt förtroende är centralt. Vi låter Lina Perssons konstnärliga forskning levandegöras genom vår designkompetens. Till skillnad från de flesta kalkylatorer använder vi ett ”design-first” förhållningssätt: vi prioriterar intuitiva sätt att läsa och navigera, läsbarhet och känsla av lek framför konceptuella ramverk — vi sätter möjlighet och värme i centrum. För oss blir det både ett sätt att bryta med konventioner inom design och med idéer kring hållbarhet. Vi har hållit arbetsgruppen liten och beslutsprocessen smidig för att kunna jobba igenom små och stora designmässiga och tekniska utmaningar på hyfsat kort tid. Genom arbetet att ge Elsa.film ett eget liv tillsammans med sina användare, får konstnärlig forskning och designforskning mötas på ett meningsfullt sätt, genom feministisk metodologi och oavbrutet förtroende.” Benedetta Crippa, formgivare